O nás

O nás

Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je VENTANA, s.r.o., so sídlom  Kadnárova 2519/59, 831 51 Bratislava 

2. Predávajúcim je VENTANA, s.r.o., so sídlom Kadnárova 2519/59, 831 51 Bratislava.

3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.ventana.sk je Ventana, s.r.o., so sídlom Kadnárova 2519/59, 831 51 Bratislava.

4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril záväznú objednávku. Pre účely zákona, najmä zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia.

6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie je nulová).

7. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.

8. Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom elektronických zariadení na diaľku a nejedná sa o vzťah medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a príjemcom služieb informačnej spoločnosti sa tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ medzi nimi nebolo dohodnuté inak.

Cena

9. Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné vrátane 20 % DPH.

10. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Platobné podmienky

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru),

platba pri osobnom prevzatí na predajni,

platba bankovým prevodom,

platba na základe zálohovej faktúry – 50 % vopred, zbytok platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru,

platba prostredníctvom platobnej brány TatraPay,

platba okamžitým bankovým prevodom prostredníctvom platobnej brány TrustPay,

platba kartou Visa alebo MasterCard prostredníctvom platobnej brány TrustPay.

Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase. 

Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od predávajúceho alebo dopravcu a vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Storno kúpnej zmluvy

Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci. 

2. Kupujúci je povinný:

  • prevziať objednaný tovar,
  • zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

3. Predávajúci je povinný:

  • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, 
  • spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.